Algemene voorwaarden v 5.0 Oct 2023

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop die via BlueMoonVintage.nl een bestelling plaatst.
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke transacties, deze zijn altijd bindend en behelzen automatisch een betalingsverplichting;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Blue Moon Vintage

Nederhof 3Q

5258 CB Berlicum 

Telefoonnummer: +31 (0)6 1118 5056 (bereikbaar van maandag – vrijdag van 09 tot 17 uur) of via WhatsApp 24/7

E-mailadres: info@bluemoonvintage.nl

KvK-nummer: 78639751

BTW-identificatienummer: NL003360329B63

Rekeningnummer: NL70 KNAB 0500 0661 40

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop BlueMoonVintage.nl

3.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

3.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3.6 Blue Moon Vintage behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Blue Moon Vintage vertrouwelijk behandeld. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. 

Artikel 5 Het aanbod

5.1 Blue Moon Vintage verkoopt veelal gebruikte artikelen (vintage, brocante, tweedehands), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk in de productomschrijving te zetten of op de foto’s  te laten zien in welke staat het product op dat moment is. Mocht u er prijs op stellen dat wij goederen komen bezorgen, dan raden wij u aan het product eerst te komen bekijken. Zo weet u zeker dat de staat van het product aansluit bij uw verwachtingen. 

5.2 Informatie, omschrijving, foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Blue Moon Vintage met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Blue Moon Vintage garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Blue Moon Vintage passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

5.3 Blue Moon Vintage verkoopt verlichting (lampen) veelal met de originele bedrading die niet altijd (meer) aan de huidige regels/ maatstaven voldoen. Blue Moon Vintage raadt aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen. Blue Moon Vintage verkoopt de lamp normaliter exclusief gloeilamp.

5.4 Blue Moon Vintage kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.5 Doordat bij Blue Moon Vintage producten niet direct van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld/aangevraagd. Als dit gebeurd wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld en betaald heeft. Wij proberen de andere partij hier ook zorgvuldig van op de hoogte te stellen om teleurstelling te voorkomen. We reserveren geen producten, houd hier rekening mee met het inplannen van een afspraak. Het kan anders zijn dat het product in de tussentijd verkocht is. 

Artikel 6 Prijzen & betaling

6.1 Alle door Blue Moon Vintage vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s.  Alle prijzen zijn exclusief verzend- of bezorgkosten.

6.2 Blue Moon Vintage maakt gebruik van de margeregeling op BTW. Dit is een speciale regeling voor de verkoop van gebruikte goederen. Hierdoor wordt er geen BTW berekend bij de bestelling van gebruikte goederen. BTW wordt welberekend over nieuwe goederen, verzend- en/of transportkosten en restyling in opdracht. Bij goederen die onder de margeregeling vallen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. De BTW is dus niet aftrekbaar.

6.3 Bestellingen via de website van Blue Moon Vintage kunnen op de volgende manieren worden betaald:

 • Contante betaling bij afhalen van bestelling (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant, maar dit dient wel binnen 5 dagen na bestelling te gebeuren)
 • Pinnen bij afhalen van bestelling (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant, maar dit dient wel binnen 5 dagen na bestelling te gebeuren)
 • Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening (IBAN): NL70 KNAB 0500 0661 4093 t.n.v. Blue Moon Vintage, onder vermelding van de artikelomschrijving en het factuurnummer. Binnen een termijn van maximaal 5 dagen moet het verschuldigde bedrag op desbetreffende bankrekening zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Blue Moon Vintage. Het product wordt dan weer ter verkoop aangeboden. 
 • Online betalingen via MOLLIE:
 • Ideal
 • Bancontact
 • Creditcard (Master Card, VISA, American Express, Maestro) (Aan deze betalingen zijn kosten verbonden)
 • ApplePay

6.4 Het bestelde product kan pas worden opgehaald of wordt pas bezorgd zodra het volledige totaalbedrag op de bovenstaande bankrekening is bijgeschreven op bovenstaande rekeningnummer. Bij ophalen is het ook mogelijk om contant te betalen. U dient het product binnen 5 dagen op te halen. Als deze termijn overschreven wordt, wordt het product automatisch weer ter verkoop aangeboden. 

6.5 Blue Moon Vintage behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen douanerechten, belastingen en andere kosten van toepassing zijn. Deze zijn niet bij de aangegeven totaalprijs inbegrepen. De klant is geheel aansprakelijk voor deze kosten.  

6.8 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren

6.9 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen.

6.10 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

6.11 In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Leveringsbeleid

7.1 Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.

7.2 Ophalen van de goederen kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met Blue Moon Vintage. Als u een product besteld in de webshop, dient u dit product binnen 5 dagen op te halen, tenzij anders overeengekomen tussen Blue Moon Vintage en de klant.

7.2 Voor bestellingen vanuit het buitenland met uitzondering van België, dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten of bezorgkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden (zie hieronder).

7.4 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Voor de verpakking van goederen zullen wij zoveel mogelijk gebruik maken van gebruikte verpakkingsmaterialen om zodoende onze impact op het milieu te beperken.

7.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.6 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 15 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

7.7 Alle producten kunnen worden besteld via de site en worden opgehaald in de werkplaats te Berlicum. Afhalen van gekochte producten kan uitsluitend op afspraak. Indien u daartoe niet in staat bent kunt u o.a. op www.brenger.nl een transporteur regelen. Op verzoek kan Blue Moon Vintage het transport via Brenger voor u regelen. De prijs zal eerst ter goedkeuring aan u worden voorgelegd. De tarieven van Brenger zijn afhankelijk aan het aantal artikelen, afstand, gewicht en grootte van het artikel. Gerekend wordt de afstand van Blue Moon Vintage in Berlicum tot aan het door de klant opgegeven afleveradres (voor alle details zie de website van Brenger www.brenger.nl

De klant kan bij bezorging door Brenger de gewenste leveringsdatum en tijd aangeven en middels livetracking de actuele bezorginformatie volgen.

7.8. Indien bezorging door Blue Moon Vintage (dus niet via Brenger) verzorgd wordt is dit altijd tot aan de voordeur en op de begane grond. Plaatsing in de woning of bedrijf kan alleen als er geen enkele mogelijkheid op schade is. Levering op een etage is uitsluitend mogelijk indien er een lift aanwezig is. Er wordt gerekend vanaf de werkplaats in Berlicum tot aan het opgegeven afleveradres (enkele reis) (Google maps). Leveringsdatum en tijd wordt door Blue Moon Vintage afgestemd met de klant. In de tabel hieronder vindt de geldende tarieven voor bezorging door Blue Moon Vintage.

Afstand in kmTarief in €
0 – 2435
25 – 4945
50  -7455
75 – 9965
100 – 12475
125 – 14985
150  -17495
175 – 199105
200 km of meer, mail dan naar info@bluemoonvintage.nl voor een prijsopgave

7.9. In de webshop staat per artikel vermeld of het verzonden kan worden en wat het tarief voor verzending is. Deze artikelen verzenden wij met PostNL/DHL en worden in de regel verwerkt binnen 1-3 werkdagen (m.u.v. weekend- en feestdagen) tenzij anders overeengekomen met de klant. PostNL/DHL hebben een levertijd van 1-2 werkdagen (m.u.v. feestdagen en piekperiodes). De artikelen worden standaard met track & trace verzonden zodat de klant het transport kan volgen. Op verzoek kunnen pakketjes aanvullend verzekerd en/of aangetekend worden verzonden, u dient hiervoor contact met ons op te nemen voor het meest actuele tarief. 

De 2023 tarieven voor verzending binnen Nederland zijn (deze prijzen zijn exclusief 21% BTW):

GewichtFormaatTarief Track & Trace
0-2 kg38×26,5×3,2 cm€4,15
0-10 kg100x50x50 cm€6,95
10-23 kg176x78x58€13,20

De 2023 tarieven voor verzending naar België zijn (deze prijzen zijn exclusief 21% BTW):

GewichtFormaatTarief Track & Trace
0-2 kg38×26,5×3,2 cm€10,20
0-10 kg100x50x50 cm€24,00
10-23 kg176x78x58Neem contact op over de mogelijkheden

Bovengenoemde tarieven blijven geldig tot dat een eventuele prijsverhoging door PostNL/DHL is aangegeven en deze ook zijn doorgevoerd in de webshop. 

7.10. Voor pakketzending buiten Nederland en België gelden andere tarieven en levertijden. Indien verzending naar uw land mogelijk is, maken wij ook voor deze verzendingen gebruik van PostNL/DHL. Het tarief en levertijd is per land verschillend. Voor deze verzendingen kunt u contact met ons opnemen voor een prijsopgave en leveringsverwachting. Voor deze verzendingen kunnen ook aanvullende douane verplichtingen gelden, wij informeren u graag over deze bepalingen en de verzendopties. Blue Moon Vintage is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product ontstaan als gevolg van verzending.

International Customers: Please contact us for shipping options, details and prices to your country.

Artikel 8 Retourneren & herroepingsrecht

8.1 Bij de aankoop van producten via de webshop heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klantof een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Dit recht is niet van toepassing bij zakelijke opdrachten en transacties, hierbij zijn alle bestellingen bindend en houden automatisch een betaalverplichting in.  

8.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Blue Moon Vintage behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd. 

8.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier; Herroeping Blue Moon Vintage. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

8.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8.5 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, heeft deze na annulering nogmaals 14 dagen om het artikel retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Blue Moon Vintage in Berlicum zijn voor eigen rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van de vervoerder en pakketgrootte, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. 

Eventuele bezorgkosten door Brenger of Blue Moon Vintage zullen niet worden gecrediteerd. Bezorgkosten worden ook niet gecrediteerd indien de bezorgdienst het pakket niet bij de klant kan afleveren en de zending aan Blue Moon Vintage retour wordt gezonden.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Blue Moon Vintage geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@bluemoonvintage.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Bleu Moon Vintage behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd. 

8.6 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

8.7 Van het herroepingsrecht zijn alle producten uitgesloten die maatwerk betreffen. Het gaat hier om iedere aanpassing op verzoek van de klant. 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Blue Moon Vintage. Foto’s, afbeeldingen van Blue Moon Vintage mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

10.2 Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Blue Moon Vintage geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Blue Moon Vintage niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Blue Moon Vintage of van derden waarvan Blue Moon Vintage op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, epidemieën/pandemieën, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Blue Moon Vintage.

10.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 Schadevergoeding

11.1 Blue Moon Vintage kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.

11.2 Blue Moon Vintage is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Blue Moon Vintage niet te voorzien gebrek.

Artikel 12 De overeenkomst

12.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres of zodra er via de mail of telefoon een overeenkomst is gesloten. Zodra de order is bevestigd via een van deze media, hebben de klant en Blue Moon Vintage een geldige overeenkomst. Deze bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.

12.2 Alleen bestellingen met duidelijk vermelde naam, adresgegevens en telefoonnummer worden in behandeling genomen door Blue Moon Vintage.

12.3 Gereserveerde items worden maximaal 5 dagen vastgehouden. Na deze 5 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

12.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 13 Conformiteit en Garantie

13.1 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 dag na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 14 – Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

14.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.